Truong Viet Hoang教练在正式返回Ho Chi Minh城市后提到了Lee Nguyen

Truong Viet Hoang教练在正式返HuíHo Chi Minh城Shì后提到了Lee Nguyen
  负责管理内容的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许可Zhèng:1749/GP-TTTT
河内信Xī于2017Nián4月28日Fā布

  交易Dì址:12号Gōng寓,Mù兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市区,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:
[电子邮件保护]

  总部:4Lóu,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内