Tuchel很着急,切尔西为超级前锋提供了“最后”价格

Tuchel很着急,切尔Xī为Chāo级Qián锋提供了“最后”价格
  Fù责管理内Róng的人:nguyen huy hoan

  通用网站的许Kè证:1749/GP-TTTT
河内信息于2017年4月28日Fā布

  交Yì地址:12号公寓,木兰6(ML6-12),Vinhomes绿湾市Qū,
Me Tri Ward,Nam Tu Liem区,河内

  电话:0847 100 247 /电子邮件:

  总部:4楼,星座 – 星塔,
Duong Dinh nghe街 – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-河内